Iroda

1126 Budapest
Kernstok Károly tér 8.
Hungary

Kapcsolat

T: +36 1 501 9900
F: +36 1 501 9901
E: office@vjt-partners.com

VJT & Partners - Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezelő és az adatkezelés jogalapja

A Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1126 Budapest, Kernstok Károly tér 8.; telefonszám: +3615019900; email: office@vjt-partners.com; a továbbiakban mint “Adatkezelő”), mint a www.vjt-partners.com honlap üzemeltetője adatkezelőnek minősül, aki az Ön 2. pontban meghatározott személyes adatait a 2. pontban meghatározott cél érdekében az Ön előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli.

2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat kezeli az alábbiak szerint:

Személyes adatok köre Adatkezelés célja
Név Kapcsolattartás és kommunikáció céljából
E-mail cím és lakcím Kapcsolattartás és kommunikáció céljából
Bármely más adat (amelyet Ön megadott az üzenet mezőben) Amennyiben Ön bármely más személyes adatát közölte velünk a levelében, azon adatokkal kapcsolatban bizalmasan fogunk eljárni és kizárólag az adott ügy megoldásának elősegítése céljából fogjuk kezelni.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a 2. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti. Ön a 2. pontban meghatározott célú adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatja ingyenesen emailben (office@vjt-partners.com) vagy postai levél útján (1126 Budapest, Kernstok Károly tér 8.).

4. Adatbiztonság

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakította, és működteti azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

Így például az Adatkezelő az Ön személyes adatait egy jelszóval védett formátumban tárolja és a belépést megfelelő jogosultsági szinthez köti. Az Adatkezelő mindezek mellett megfelelő informatikai védelmet alkalmaz a célból, hogy megvédje a személyes adatokat a vírustámadásoktól és egyéb számítógépes kártevőktől.

5. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az Adatkezelő harmadik személyeknek nem továbbítja az Ön személyes adatait.

Az Ön személyes adatainak megismerésére az Adatkezelő szervezetén belül csak azon személyek jogosultak, akiknek az adatokhoz való hozzáférés a munkájukból adódóan feltétlenül szükséges. Ez magában foglalja a marketing csapat tagjait és azon jogászokat, akik az Ön ügyének elintézésében részt vesznek.

6. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy az Adatvédelmi Törvényben foglaltak szerint Ön a jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordulhat és ennek megfelelően

  • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és
  • kérheti személyes adatainak a helyesbítését, és
  • kérheti személyes adatainak törlését (azaz: Ön kérheti az adatok felismerhetetlené tételét, oly módon, hogy azoknak a helyreállítása többé nem lehetséges), és
  • kérheti személyes adatainak zárolását (azaz: Ön kérheti az adatok azonosító jelzéssel való ellátását további kezelések végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából), és
  • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (azaz: Ön személyes adatainak kezelését kifogásolhatja, és kérheti az adatkezelésének megszűnését, illetve a kezelt adatainak törlését), és
  • jogai megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: https://www.naih.hu), illetve bírósághoz (Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg).

Kérem, hogy mielőtt hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményezne,forduljon az Adatkezelőhöz, aki készen áll együttműködni Önnel a közös megoldás érdekében. Ha tehát bármilyen kérdése, kérése, vagy panasza van az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérem, keresse az Adatkezelőt: telefonon a +3615019900 számon és/vagy az office@vjt-partners.com címre megküldött e-mail útján.

Az Adatkezelő a kérelemnek a legrövidebb idő alatt, de legkésőbb annak beérkezéstől követő 15 napon belül tesz eleget (kivéve, ha az Adatvédelmi Törvény másképpen rendelkezik).